1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Xã hội

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chủ động phòng chống tham nhũng, tiêu cực

25/11/2022
Những năm qua, Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương gắn với ban hành văn bản để cụ thể hóa vào nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

BHTGVN là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Hiện nay, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ BHTGVN gồm có 04 đảng bộ cơ sở, 04 chi bộ cơ sở tại chi nhánh khu vực và 18 chi bộ trực thuộc tại trụ sở chính.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn Đảng bộ BHTGVN đã kết nạp 24 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 96% chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm và công nhận 24 đảng viên dự bị chuyển đảng chính thức. Với đặc thù, BHTGVN có cơ chế chính sách được quản lý chặt chẽ bởi 03 bộ, ngành liên quan; môi trường hoạt động lành mạnh, công khai, minh bạch, đó là yếu tố quan trọng để kiểm tra và hạn chế hiện tượng tham nhũng, trục lợi cá nhân.

Đảng viên Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tham gia các hoạt động Đảng bộ

Năm 2022, Đảng uỷ BHTGVN tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, quy định, hướng dẫn… của Ban Chỉ đạo Trung ương, NHNN về PCTN, tiêu cực đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong BHTGVN với trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về “Thực hiện kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”;Quyết định số 123/QĐ-NHNH, ngày 28/01/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022”; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung Ương về PCTN, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 27/04/2022; Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Ban hành Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN năm 2022.

Đảng uỷ cơ sở tiến hành kiểm tra 03 chi bộ trực thuộc. Nội dung kiểm tra chủ yếu là việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ… Qua việc thực hiện kiểm tra đã kết luận 03 Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ theo nội dung kiểm tra.

9 tháng đầu năm 2022, Đảng uỷ, Ban lãnh đạo BHTGVN tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng với kết quả như sau: Công tác kê khai, kiểm soát tài sản , thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ được quan tâm, chú trọng. Hằng năm, 100% cán bộ quản lý đã thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập đầy đủ. Thực hiện việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng thuộc diện chịu thuế tại cơ quan quản lý thuế theo đúng quy định.

Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN: Chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tham nhũng; cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng; gương mẫu, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về PCTN, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực và tội phạm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, BHTGVN không phát sinh vụ việc tham nhũng, tiêu cực và tội phạm nào phải xử lý. BHTGVN luôn tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội được phát huy tối đa trong hoạt động phòng, chống tham nhũng. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN lần thứ IX đã ban hành Nghị quyết số 811-NQ/ĐU, ngày 13/05/2022 về phát huy vai trò giám sát của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác PCTN với Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung Ương, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng nhà nước trong đấu tranh PCTN và các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí.

Với các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thời gian tới, Đảng bộ BHTGVN tiếp tục triển khai, tuyên truyền, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cơ sở Đảng và Đảng viên; chỉ đạo công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ.

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ, chương trình công tác năm, chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy năm 2022; chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo các chương trình khác đã đề ra. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy để tổ chức các hoạt động thiết thực, có hiệu quả. Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ cơ quan BHTNVN tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tin tưởng rằng, với quyết tâm và nỗ lực của các tập thể BHTGVN công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/bao-hiem-tien-gui-viet-nam-chu-dong-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-2074669521-p43277.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà báo Trần Văn Chung

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0947 148 115 - Email: chungdulich@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)