1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Thời sự

Sức sống bất diệt của Cách mạng Tháng Mười Nga

15/11/2019 - 125 Lượt xem
Ngày 7/11/1917, cách đây hơn một thế kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga, đứng đầu là Lênin vĩ đại, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã vùng lên đấu tranh, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, lập nên Nhà nước Xô Viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.

Lãnh tụ V.I. Lênin từ Phần Lan bí mật trở về nước trực tiếp lãnh đạo thành công

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

Ngày 7/11/1917, cách đây hơn một thế kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga, đứng đầu là Lênin vĩ đại, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã vùng lên đấu tranh, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, lập nên Nhà nước Xô Viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Đây là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Nó đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp làm chủ xã hội; đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành người tự do, là chủ nhân của đất nước. Cách mạng Tháng Mười thành công đã dẫn tới sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới và mở ra bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế” . Đúng như vậy, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã khích lệ, cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở một loạt nước, như: Ba Lan, Bun-ga-ri, Cộng hòa dân chủ Đức, Hung-ga-ri, An-ba-ni, Ru-ma-ni, Mông Cổ, Triều Tiên, Cu Ba và Việt Nam đã tạo nên những tiền đề thực tế cho sự ra đời của một hệ thống xã hội mà trước đó chưa từng tồn tại trong lịch sử và chỉ trong một thời gian ngắn sau khi ra đời - hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Nó đã đóng vai trò chi phối đến nhiều quá trình quan trọng của thế giới hiện đại.

Ở Việt Nam, từ đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam đều bị dìm trong biển máu và thất bại vì chưa có một đường lối cứu nước đúng đắn. Giữa lúc đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước đã tiếp thu được ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười. Đầu những năm 20 thế kỷ XX, khi nghiên cứu Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê nin, Người đã sớm nắm bắt được cốt lõi trong tư tưởng của Lê nin: Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại! Người khẳng định: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Ngày 3/2/1930, Người đã chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hồng Kông và ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã khẳng định đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam.

Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, với đường lối đúng đắn, sáng tạo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ XX và gần hai thập kỷ đầu thế kỷ XXI. Đó là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 khi Đảng ta có chưa đến 5.000 đảng viên đã lãnh đạo nhân dân làm cuộc cách mạng “long trời lở đất”, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Chấn động địa cầu”. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ 21 năm trường kỳ, gian khổ, oanh liệt kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của 33 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đưa nước ta từ nước kém phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình và phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Sau sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các thế lực thù địch đã chống phá quyết liệt, mưu toan phủ nhận mọi thành quả của Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng của cuộc cách mạng vĩ đại. Có thể nói, chủ nghĩa xã hội hiện thực tạm thời lâm vào thoái trào nhưng sức sống của chủ nghĩa xã hội không hề bị lu mờ. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước vẫn tiếp tục phát triển và phong trào cánh tả phát triển mạnh mẽ ở một số nước Mỹ La tinh... Sự thoái trào đó không có nghĩa là chủ nghĩa xã hội bị “tiêu vong”, giai cấp công nhân “mất vai trò lịch sử”, cũng không làm mất đi ý nghĩa phấn đấu và niềm tin vào tương lai xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Trái lại, giai cấp công nhân có thêm bài học sâu sắc như Lênin đã dạy: “Giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền lại càng khó hơn” và “Cách mạng phải biết tự bảo vệ và có sức mạnh bảo vệ”. Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, để lại những bài học sâu sắc đối với cách mạng Việt Nam và thế giới.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình trên thế giới diễn ra mau lẹ, phức tạp và khó lường. Chủ nghĩa xã hội đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Nhận thức sâu sắc những nguyên nhân và bài học sau cơn “động đất chính trị” xảy ra ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Đảng ta đã kiên quyết, kiên trì khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ Đại hội VI năm 1986, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không dao động, bi quan, đổi hướng, thay đổi mục tiêu, con đường đã lựa chọn. Đảng đề ra phương châm: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”. Trong những năm qua, bên cạnh quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng và đối ngoại, Đảng ta rất chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hiện nay, nếu Đảng ta không vững vàng về chính trị tư tưởng, không chặt chẽ về tổ chức, không thống nhất trong ý chí hành động, không trong sạch về đạo đức lối sống, không được nhân dân tin cậy và ủng hộ thì không thể nói đến tồn tại, đi lên và phát triển”.

Do có đường lối đúng đắn, sáng tạo vận dụng những bài học của Cách mạng Tháng Mười, của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nên Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành sự nghiệp đổi mới đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta sẽ kiên định đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Với những kỳ tích đã đạt được gần 90 năm qua là minh chứng hùng hồn cho thấy ảnh hưởng to lớn, sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười đối với cách mạng Việt Nam; chứng minh tính đúng đắn của con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta đã lựa chọn, qua đó khẳng định sức sống bất diệt của những giá trị mà Cách mạng Tháng Mười Nga đã tạo lập. Đó là hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vẫn luôn tỏa sáng, là nguồn xung lực mạnh mẽ thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam.

TS. Bùi Thế Đức/Người Hà Nội

http://nguoihanoi.com.vn/suc-song-bat-diet-cua-cach-mang-thang-muoi-nga_256618.html

54v2

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019.

Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nhà báo Trần Văn Chung

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0947 148 115 - Email: chungdulich@gmail.com

Thiết lập bởi: Hanh Nguyen CSC